Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze website is eigendom van Marleen Marynissen, Professional Organizer (hierna Organation genoemd), met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Schulstraat 13A/001 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0889 690 334.

Door jezelf toegang te geven tot de website ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je dat niet doet, wordt je verzocht deze website niet verder te bezoeken.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluiden, software, data(banken) en andere materialen op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Organation of rechthoudende derden.

Geen enkele van deze bestanddelen noch de websites zelf noch de op de websites aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Organation hiervoor voorafgaand schriftelijk toelating heeft gegeven.

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website

De informatie op de webstite is van algemene aard, wat betekent dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De inhoud van de website kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Organaton levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en actueel is, maar kan niet garanderen dat de website vrij zal zijn van fouten.

Indien je toch onjuistheden zou vaststellen in de informatie op deze site, dan kan je Organation hierover inlichten via de gegevens bovenaan. Organation zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te recht te zetten.

Organation kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot informatie geleverd door gebruikers

Op bepaalde onderdelen van de website kan je als gebruiker zelf informatie plaatsen. Organation wijst hiervoor alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af, aangezien zij geen controle heeft op de invoer van deze gegevens. Tenslott houdt Organation zich het recht voor voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Indien je op de website zelf informatie of ander materiaal aan Organation verstrekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan. Bovendien garandeer je dat de informatie of het materiaal

  • geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden
  • niet anderzins onrechtmatig is ten opzicht van derden.

Indien je via de website persoonsgegevens verstrekt, is het privacy beleid van toepassing. Wij raden je aan dit aandachtig te lezen alvorens gegevens mee te delen.

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de website

Organation geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website (o.m., maar niet beperkt tot, verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.)

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot aan de website gekoppelde sites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een (hyper)link, banner of button) bevatten naar andere sites, wat echter niet betekent dat Organation de inhoud ervan automatisch goedkeurt. Organation kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of andere kenmerken van de gelinkte sites of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Contactgegevens

Met een vraag of klacht in verband met deze website, kan je contact opnemen met Organation :

adres: Schulstraat 13A/001, 2018 Antwerpen

telefoon: +32 476 476 470

e-mail: marleen@organation.be

website www.organation.be

ondernemingsnummer: BTW BE 0889 690 334

RPR Antwerpen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Organation haar vestigingsadres heeft.

Wijzigingen

Organation kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aanpassingen, aanvullingen of correcties aanbrengen op deze website.

Organation werkt de gebruiksgegevens geregeld bij. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, zodat je op de hoogte blijft van de laatste aanpassingen.

Indien wijzigingen in de toepasselijke wetgeving je toestemming vereisen, zal je daar op voorhand over ingelicht worden en om je toestemming gevraagd worden.

Datum van de laatste update : 30 september 2019.