Privacybeleid

Algemeen

Marleen Marynissen, Professional Organizer (hierna Organation genoemd), met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Schulstraat 13A/001 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0889 690 334, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Organation doet er alles aan om je persoonsgegevens met de grootste zorg te beschermen en te beveiligen tegen misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen. Op basis van de informatie in deze privacy verklaring kan je fundeerde beslissingen nemen terzake.

Door de website of sociale media te gebruiken, een privacy opt-in box aan te klikken of op een andere wijze je persoonsgegevens over te maken aan Organation, ga je onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met dit privacy beleid. Als je dat niet doet, wordt je verzocht deze website niet verder te bezoeken.

Hoe verkrijgt Organation mijn gegevens?

Organation heeft je persoonsgegevens mogelijk verkregen via o.m. telefoon, mail, brief, sociale media of de website van Organation. Meer hierover vind je terug in het Cookie beleid.

Organation heeft geenszins de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk de leeftijd van bezoekers aan de website te achterhalen. Om te vermijden dat gegevens van minderjarigen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, adviseert Organation aan wie het ouderlijk gezag uitoefent betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Problemen in dit verband kunnen gesignaleerd worden via de gegevens onderaan. Organation verwijdert dan meteen deze gegevens.

Organation kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je de website van Organation hebt gevonden of verlaten. Op die manier kan Organation haar website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

De website van Organation kan links, plug-ins naar externe websites, enz. bevatten. Indien je persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden deze partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Welke gegevens verwerkt Organation?

Organation houdt je persoonsgegevens (voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum) en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, bankgegevens) bij in een persoonlijk klantendossier. Voor zakelijke klanten wordt ook de naam en het adres van het bedrijf bewaard.

Indien de overheid tussenkomt, zijn soms ook volgende gegevens vereist : INSZ, welke de indicatie is waarvoor je de hulp van Organation kan gebruiken (diagnose), welke ondersteuning er geboden wordt (plan van aanpak) en hoe de opdracht evolueert (rapport in het kader van verdere financiering).

Bovendien houdt Organation van elke klant een kort verslag bij over de aard en vooruitgang van de opdracht in het kader van eventuele toekomstige opdrachten of geschillen. Dit bevat niet alleen aantekeningen over fysieke elementen (aard van de ruimte, voorwerp van de opdracht, enz.), maar ook over een aantal psychische factoren (persoonlijke omstandigheden, beslissingssnelheid, effect van het organizen, enz.) Tenslotte komt ook het evaluatieformulier na afloop van de opdracht in je dossier.

Wens je deze gegevens niet te delen, dan kan Organation helaas geen diensten aan je verlenen. Deze informatie is immers noodzakelijk om de diensten naar behoren uit te voeren.

Waarvoor gebruikt Organation mijn gegevens?

Je persoons- en contactgegevens zorgen ervoor dat de opdracht vlot kan uitgevoerd worden en dat alle administratie, communicatie en facturatie in het kader daarvan vlekkeloos kunnen verlopen.

De gegevens uit het verslag en het evaluatie formulier dienen in de eerste plaats om de kwaliteit van de dienstverlening te meten en bij te sturen, maar kunnen daarnaast ook informatie verschaffen in geval van een geschil.

Je e-mailadres kan gebruikt worden om je te informeren over bijkomende diensten of nieuwigheden in de sector. Het is steeds mogelijk je uit te schrijven voor dit soort mailing of nieuwsbrief.

De gegevens verzameld door de analytische cookies op de website worden gebruikt om het web verkeer te analyseren en om je gebruikservaring met betrekking tot de website te verbeteren. In de cookie policy vind je meer informatie omtrent het gebruik van cookies.

Daarnaast gebruikt Organation je gegevens om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en om de rechten van Organation te vrijwaren.

Met wie deelt Organation mijn gegevens?

Je persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die werken voor Organation (vb. boekhouder, IT-provider). In die hoedanigheid dienen zij zich eveneens te houden aan alle bepalingen van dit privacy beleid

Met de bevoegde autoriteiten, wanneer zij daarom zouden verzoeken in het kader van vermoedelijke of bewezen frauduleuze of illegale praktijken. Indien dit is toegestaan, word je hier op voorhand over ingelicht.

Wanneer Organation je gegevens op basis van een andere rechtsgrond (vb bepaalde wetgeving, juridische procedure, enz.), dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal je hierover op voorhand alle nuttige informatie ontvangen en eventueel om je toestemming gevraagd worden.

Organation doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot je persoonsgegevens en profiling te nemen.

Organation verkoopt geen persoonsgegevens aan derden (vb marketing bedrijven). Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing door dit schriftelijk te melden.

Hoe lang bewaart Organation mijn gegevens?

Organation bewaart je gegevens niet langer dan nodig en hanteert hiervoor de wettelijke termijnen :

Ben je nog geen klant, dan bewaart Organation je gegevens gedurende twee (2) jaar, zodat je niet alles opnieuw hoeft door te geven, mocht je toch een opdracht toevertrouwen aan Organation.

Ben je klant, dan bewaart Organation je volledig dossier zeven (7) jaar, met het oog op o.m. het opvolgen van je project of het starten van een nieuw project

In geval van een lopend geschil zal je dossier pas vernietigd worden na de volledige afwikkeling hiervan.

Tenslotte gelden de bij wet bepaalde bewaartermijnen o.m. in verband met de BTW en fiscaliteit

Op welke manier bewaart Organation mijn gegevens?

Organation neemt o.m. volgende veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen :

 • administratief : paswoorden
 • organisatorisch : regelmatige back-up
 • technisch : antivirusprogramma

Organation maakt gebruik van opslag in de cloud. Dit betekent dat je gegevens zich op verschillende servers over de hele wereld bevinden. Deze providers garanderen dat je persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens de bepalingen in dit privacy beleid.

De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Organation streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van haar activiteiten.

Wie is verantwoordelijk voor de correctheid van mijn gegevens?

Organation past je gegevens onmiddellijk aan van zodra wijzigingen werden doorgegeven. Je bent echter zelf mede verantwoordelijk om veranderingen in je gegevens, die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Organation zo snel mogelijk door te geven per mail of per brief.

Hoe kan ik mijn gegevens inkijken, aanpassen of laten schrappen?

Je kan steeds gratis verzoeken om :

 • een kopie van je persoonsgegevens te ontvangen
 • gegevens te verbeteren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn
 • je gegevens te wissen
 • je toestemming met betrekking tot een bepaald gebruik van je gegevens te beperken of in te trekken (indien van toepassing).

Je dient dit schriftelijk aan te vragen met vermelding van je naam en adres. Om geldig te zijn dien je deze brief ook te dateren, te ondertekenen en te vergezellen van een kopie van je identiteitskaart.

 • In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot naam onderneming, adres, email adres.
 • In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: [specifiëren welke personen of categorieën van personen de gegevens ontvangen]. Anders: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Welke rechten heb ik op vlak van mijn gegevens?

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en beperking of intrekking, heb je eveneens recht om :

 • op bezwaar, wanneer je een degelijke en legitieme redenen hebt om dit te doen.
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Organation levert dan je persoonsgegevens aan in een computerbestand op een gestructureerde en gangbare vorm, zodat je deze informatie kan overdragen naar een andere verwerker.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Hoe kan ik informatie aanvragen of mijn rechten m.b.t. mijn persoonsgegevens uitoefenen?

Mocht iets toch niet duidelijk is, wens je gegevens op enige manier te laten wijzigen, vermoed je enig misbruik, enz., aarzel dan niet onmiddellijk contact op te nemen via de gegevens onderaan.

Je ontvangt zo snel mogelijk en ten laatste binnen tien (10) dagen een reactie.

Waar kan ik terecht met klachten?

Werden je rechten niet gerespecteerd, dan kan je klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

Contactgegevens

Met een vraag of klacht in verband met deze website, kan je contact opnemen met Organation :

adres: Schulstraat 13A/001, 2018 Antwerpen

telefoon: +32 476 476 470

e-mail: marleen@organation.be

website www.organation.be

ondernemingsnummer: BE 0889 690 334

RPR Antwerpen

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgische recht is van toepassing op dit privacy beleid. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit dit privacy beleid tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Organation haar vestigingsadres heeft.

Wijzigingen

Organation kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aanpassingen, aanvullingen of correcties aanbrengen op deze website.

Organation werkt dit privacy beleid geregeld bij. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, zodat je op de hoogte blijft van de laatste aanpassingen.

Indien wijzigingen in de toepasselijke wetgeving je toestemming vereisen, zal je daar op voorhand over ingelicht worden en om je toestemming gevraagd worden.

Datum van de laatste update : 30 september 2019.